Chương trình tại trường Đại học Quốc tế Hồng Bàng (16-17/12/2022)